بوی ماه مدرسه

 

 

مهر که می آید تمام مدت یاد آن کمد بزرگ مامان و بابا می افتم : بسته های مداد رنگی، دفتر ها، تراش ،مداد و پا ک کن هایی که مامان جمعشون می کرد برایمان  و من همیشه دزدکی می رفتم و نگاهشان می کردم با این که جایشان طبقه آخر بود اما از شوق دیدنشان حاضر بودم هر کاری بکنم و به چه سختی بر می داشتمشان و همیشه همان اول سراغ مداد رنگی ها می رفتم و بویشان می کردم ... .

چه خوشی های ساده ای بود :|

 

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید