پل

 

 

من ، مارنان ، سکر آب که با شدت رد می شود... سکوت و نگاه

فکر و فکر و فکر ... من دوراهی ...اجتناب ها

لبخند و لبخند و لبخند... من رد شدن ها و استقامت

من ... نومید نشدن

من و حرفهایی که این آب می داند و می برد.

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 31 بازدید
سروش

ای ملیح... تو هنوز هستی؟ و البته هنوز نامفهومی!!!