وحشیانه

 

 

فکر می کنم ..فکرهای روزانه ام؟ شبانه ام؟! این لحظه هایم این است

که تجاوز روحی سنگین تر از تجاوز جسمی آدمی را خرد می کند....

 

 

 

 

 

/ 5 نظر / 13 بازدید
سروش

با همه عطر دامنت آیدم از صبا عجب کز گذر تو خاک را مشک ختن نمی کند به خاطر ختنش نوشتم.

خسته ام! از خودمم خسته شدم! فکر فکر فکر! دلم یه نفس عمیق می خواد از هوای تازه! جایی رو سراغ داری؟!

ملیحه

سراغ داری به من بگو! مثل خیال می مونی حتی ردی ثابت از خودت نمیذاری ببینم کی هستی؟!!زود جواب بده غریبه اشنا

...

خرد کننده است

سروش

برا بچه ها حکم زدن دستگیرشون کردن و آزاد کردن اعصابم خورده عصبانیم ...