منطق های در سطح

 

با وجود خیلی منطق ها و دلیل ها و حرف ها و حرفهای به مثال آروم کننده ...بازهم نا آرومی هست ... ترس از چیزی که افتادنش یک ترس است و نیافتادنش نوعی دیگری ترس...منطق سر دوراهی گیر کردن بین بد و بدتر پس به اجبار بد را انتخاب کردن ...منطق حرفها و دلیل هرکس برای خودش مثل مسواک می ناممش منطق های شخصی ...منطق های یک طرفه ...منطق های بایدی...منطق انسان های ببار و نبار ...منطق انسان های باش و نباش ...منطق های ناملموس برای ذهن های همیشه درگیر و نا آروم...

من سخت نمی گیریم ..اما باورهایم را دست کم هم نمی گیرم ..با اینکه به بن بست رسیدن هایم بیش است اما همان شوق رسیدن هم پر می کندم از اینگونه بودن...البته اشتباه ها را سعی می کنم در میانه راه بگذارم و بگذرم...

از تمام ناآروم بودن های این دنیا ناآرومم...نمی تونم کنار بیام با این تصمیم های ناگهانی اش ...کلافه ام ...گیج و مبهوت !!

 

 

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید